Како до статуса самосталног уметника у УМУС-у?

Удружење музичких уметника Србије је репрезентативно удружење које врши поверене послове за подручје културе (музичка интерпретација ) око послова у вези са статусом самосталног уметника и то како за солисте тако и за оркестарске извођаче уметничке музике. Да би сте добили статус самосталног уметника морате испуњавати опште и посебне услове који су прецизирани у Закону о култури ( од члана 58 преко 61 до 72) тако и у Републичком правилнику тако и у интерном (УМУС-овом) по овом питању.

Подносите:

 • 1) Молбу -потписану –скенирану ако се шаље мејлом
 • 2) ЛK - очитана или копирана
 • 3) Изјаву да није осигуран по другом основу
 • 4) Фотокопија доказа о последњем завршеном степену школовања
 • 5) Из ПИО фонда Уверење о оствареном радном стажу
 • 6) Из ПИО фонда Уверење да није корисник пензије и осигуран по другом основу
 • 7) Уверење о држављанству
 • 8) Уверење из Центра за социјални рад да је радно способан (Надлежан је Центар за социјални рад на општини пребивалишта самосталног уметника)
 • 9) Подаци о адреси и контактима; Лична карта, број телефона, мејл адреса.
 • 10) Докази о професионалном раду (курикулум са наведеним по годинама концертним активностима, почев од текуће па уназад… плус Портфолио са доказима лепо сређен по годинама (Плакати, програм, пресс цлиппинг, Уговори, критике…) - копирати, штампати и донети у канцеларију УМУС-а, можете послати и поштом
 • уплатити 2.000 динара на наш жиро рачун : 200-2710180101033-48, сврха уплате за статус

 

Комисија за статус самосталног уметника четири пута годишње разматра молбе за статус.

Ово су елементи важећих захтева из Правилника:

Члан 3.

Лице које поднесе захтев Комисији, има право на стицање статуса лица која самостално обављају уметничку или другу делатност у области културе и упис у Евиденцију лица која самостално обављају уметничку или другу делатност у области културе (у даљем тексту: Евиденција), уколико испуњава следеће ближе услове:

 1. да је држављанин Републике Србије;
 2. да има пребивалиште на територији Републике Србије;
 3. да није обавезно социјално осигуран по другом основу;
 4. да се самосталном уметничком или другом делатношћу у области културе бави професионално и самостално у виду занимања, ради обезбеђивања услова за живот и рад
 5. да је стекао високо, више или средње образовање одговарајућег образовног профила или, изузетно, да се најмање четири године професионално и самостално бави уметничком делатношћу у области културе као основним занимањем независно од стеченог образовања, у случају да за профил самосталне делатности не постоји одговарајуће образовање у систему образовања, признаје се професионално и самостално бављење уметничком или другом делатношћу у области културе уколико су испуњени ближи критеријуми за одређено подручје у култури из члана 4. овог правилника;
 6. да остварује резултате у професионалном бављењу уметничком или другом делатношћу у области културе на територији Републике Србије, односно да испуњава ближе услове, мерила и критеријуме предвиђене овим правилником.

Изузетно, уметницима, стручњацима у култури, сарадницима у култури и извођачима културних програма, који имају пребивалиште на територији Републике Србије, а који своју делатност привремено, у краћем или дужем периоду, обављају у иностранству, доприносећи својим уметничким и професионалним радом афирмацији наше уметности и културе, а уколико испуњавају ближе услове, мерила и критеријуме из овог правилника, Комисија признаје тај рад и утврђује статус лица које самостално обавља уметничку или другу делатност у области културе.

Уколико уметник, стручњак у култури, сарадник у култури или извођач културних програма борави ван територије Републике Србије, а његово уметничко или стручно дело, односно резултат рада испуњава ближе услове, мерила и критеријуме из овог Правилника и јавно је доступно на територији Републике Србије, односно доприноси културном животу заједнице, Комисија признаје тај рад и утврђује самостални статус.

Члан 4.

Подносилац захтева за утврђивање статуса, поред ближих услова, треба да од стране Комисије добије као мерило позитивну оцену резултата његовог бављења самосталном уметничком или другом делатношћу у области културе.

За све области културе Комисија ће, полазећи од мерила из става 1. овог члана, вредновати следеће:

 1. квалитет уметничког или стручног дела, односно резултата рада;
 2. континуитет обављања професионалне уметничке или друге делатности у области културе;
 3. позитивну оцену меродавне стручне јавности;
 4. јавну доступност уметничког или стручног дела, односно резултата рада;
 5. допринос културном животу заједнице.


Ближи критеријуми које самостални уметници, стручњаци у култури, сарадници у култури и извођачи културних програма морају испуњавати по подручјима у култури су за:

4. МУЗИЧКА ИНТЕРПРЕТАЦИЈА ( услови за 4 године)

1) Самостални уметник:

(1) Диригент

 • припрема и извођење једна представе (опера, оперета, балет или мјузикл), или
 • дириговање на четири представе ( опера,оперета, балет или мјузикл), или
 • четири концерта са професионалним симфонијским или камерним оркестром, или
 • шест концерата са реномираним хором.

(2) Оперски певач

 • једна насловна оперска или оперетска улога у најмање 12 наступа, или
 • шест средњих и малих оперских или оперетских улога у најмање 12 наступа.

(3) Концертни певач

 • осам наступа са значајним музичким делима са реномираним хором, или
 • четири реситала или 8 полуреситала или 12 групних наступа са солистичким тачкама, или
 • емисије односно трајни снимци на радију или телевизији у трајању од минимум 40 минута.

(4) Инструменталиста солиста

 • наступи са значајним музичким делима на четири концерта са професионалним симфонијским или камерним оркестром , или
 • четири реситала или осам полуреситала или 12 групних наступа са солистичким тачкама, или
 • емисије односно трајни снимци на радију или телевизији у трајању од минимум 40 минута.

(5) Инструменталиста у камерном ансамблу

 • уметничка афирмација у виду најмање 40 јавних наступа: концерата, представа (опера, оперета, балет или мјузикл) или учествовања у телевизијским програмима, или
 • емисије односно трајни снимци на радију или телевизији у трајању од минимум 80 минута.

(6) Оркестарски уметник

 • уметничка афирмација у виду најмање 80 јавних наступа: концерата, представа (опера, оперета, балет или мјузикл) или учествовања у телевизијским програмима, или
 • емисије односно трајни снимци на радију или телевизији у трајању од минимум 240 минута.

Штампа