Како постати члан УМУС-а?

Чланство у УМУС-у се може постићи ако сте солиста, музички интерпретатор или / камерни извођач - до квинтета / уметничке музике у континуитету / вокалиста, инструменталиста или диригент /и то можете да докажете. Потребно је поднети следеће, у било ком делу године:

 1. молбу/пријаву, са наведеним контактима: адреса, мејл, телефон /може у електронском облику/
 2. професионални курикулум /може у електронском облику/
 3. портфолио, тј. доказе о континуитету у солистичким наступима /у папиру: програми концерата, прес клипинзи, критике, рецензије, најаве.../
  доставити у канцеларију УМУС-а – после прегледа комисије и передседништва материјал се враћа.
 4. ишчитану л.к
 5. уплатити 2.000 динара на наш жиро рачун : 200-2710180101033-48, сврха уплате „за чланство“
 6. чланарина за текућу годину износи 2.000,00 динара / када постанете члан, " уписнина Вам се признаје за чланарину "

Наравно поштују се одредбе Статута УМУС-а:


ЧЛАНСТВО У УДРУЖЕЊУ

Члан 5.

Удружење чине његови чланови.

 1. За члана Удружења може бити примљен музички уметник који испуњава следеће кумулативне услове:
 2. да је држављанин Србије или страни држављанин са боравком у Србији и радним дозволом да је музички уметник интерпретатор музичких дела: инструментални и вокални солиста, члан камерног музичког ансамбла, диригент и интерпретатор другог облика музичког стваралаштва;
 3. да је својом професионалном музичком делатношћу постигао високи уметнички ниво
 4. да прихвата циљеве Удружења и Статут
 5. да је поднео одговарајућу пријаву за учлањење у Удружење и доказе о испуњавању свих кумулативних услова .

Малолетно лице са навршених 14 година живота може да се учлани у Удружење уколико испуњава кумулативне услове из става 2. овог члана, уколико приложи уз оверену изјаву свог законског заступника о давању сагласности за учлањење. За лице млађе од 14 година из става 1. овог члана пријаву подноси његов законски заступник.

Удружење води евиденцију о члановима, члановима кандидатима, почасним и привременим члановима, у складу са посебним правилником.

Члан 6.

Одлуку о пријему у чланство доноси Председништво Удружења на предлог Комисије за пријем у чланство и о томе обавештава подносиоца пријаве у року од 15 дана од дана доношења одлуке о пријему у чланство.

Против одлуке о пријему у чланство незадовољни подносилац пријаве за пријем у чланство може да уложи приговор Скупштини Удружења, у року од 15 дана од дана пријема одлуке Председништва. Одлука Скупштине је коначна.

Поступак за пријем у чланство регулише се посебним Правилником о пријему у чланство.

Удружење води евиденцију о члановима, члановима кандидатима, почасним и привременим члановима, у складу са посебним правилником.


Штампа